Informacje Korporacyjne

INFORMACJA O POŁĄCZENIU

W dniu 31 sierpnia 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia spółki SPOKKO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000746503, NIP: 1132981811) („Spółka Przejmowana”) ze spółką CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000006865, NIP: 7342867148) („Spółka Przejmująca”).

Połączenie przeprowadzone zostało zgodnie z ogłoszonym w dniu 20 kwietnia 2023 roku planem połączenia, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej z uwagi na fakt posiadania przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. 

W wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstępuje w prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Wpis połączenia wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej
z rejestru przedsiębiorców.