Informacje Korporacyjne

Informacje podstawowe – SPOKKO SPÓŁKA Z O.O.

Firma spółki: SPOKKO SPÓŁKA Z O.O. 

Siedziba i adres: Warszawa 03-301, ul. Jagiellońska 74

Numer KRS i oznaczenie sądu, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: 0000746503, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Numer NIP: 1132981811

Wysokość kapitału zakładowego: 54.450,00 ZŁ

Spółka należy do grupy kapitałowej CD PROJEKT. Jest jednoosobową spółką zależną spółki CD PROJEKT S.A. (CD PROJEKT S.A. jest jej jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów).

INFORMACJE O PLANOWANYM POŁĄCZENIU

W dniu 20 kwietnia 2023 roku uzgodniony i podpisany został plan połączenia spółek CD PROJEKT S.A., jako spółki przejmującej („Spółka Przejmująca”), ze spółką SPOKKO SPÓŁKA Z O.O., będącą jej jednoosobową spółką zależną, jako spółką przejmowaną („Spółka Przejmowana”), („Plan Połączenia”), („Połączenie”).

Zgodnie z Planem Połączenia, Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. 

Poniżej, nieprzerwanie, co najmniej do dnia zakończenia zgromadzeń łączących się spółek podejmujących uchwały w sprawie Połączenia, udostępniony będzie bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Ponadto, udostępnione zostają bezpłatnie do publicznej wiadomości także sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania (dodatkowo również analogiczne dokumenty za rok obrotowy 2019). Dokumenty te dostępne będą poniżej nieprzerwanie co najmniej do dnia zakończenia zgromadzeń łączących się spółek podejmujących uchwały w sprawie Połączenia.

Niezależnie od powyższego, z ww. dokumentami wspólnicy łączących się spółek mogą zapoznać się w siedzibie Spółki i Spółki Przejmowanej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00, od dnia 21 kwietnia 2023 r. do dnia zakończenia zgromadzeń łączących się spółek podejmujących uchwały w sprawie Połączenia.